Друк

Розділ 1. Літня педагогічна практика

 

Мета, завдання і зміст літньої педагогічної практики

 

                Метою літньої педагогічної практики є поглиблення професійно-педагогічних знань студентів і озброєння їх методикою виховної роботи з дітьми і підлітками в літній період.

                Завдання літньої педагогічної практики:

-          виробити у студентів вміння і навички самостійної роботи з дітьми та підлітками в умовах літніх канікул;

-          озброїти студентів методами і прийомами виховання школярів в умовах літньої праці та відпочинку;

-          виховувати відповідальне ставлення до проведення виховної роботи з дітьми та підлітками;

-          розвивати творчі здібності при організації і проведенні занять в гуртках, секціях, клубах за інтересами;

-          встановлювати педагогічні правильні відносини з дітьми та підлітками в специфічних умовах табірної зміни.

Індивідуальні завдання:

-          ознайомитись з умовами функціонування оздоровчого табору;

-          вміти включати кожну дитину в цікаву справу;

-          вміти проводити загонову і табірну лінійку;

-          знати державну символіку і вміло її використовувати в ЛОТ;

-          знати дитячі пісні, ігри, танці та вміти розучувати їх з дітьми;

-          вести облік своєї роботи у педагогічному щоденнику;

-          ознайомитись з документацією: статутом табору, планами виховної роботи;

-          здійснювати виховну роботу з дітьми, враховуючи специфіку табірної зміни, пропагувати здоровий спосіб життя;

-          висувати єдині педагогічні вимоги до всіх вихованців.

 

Зміст літньої практики передбачає:

1. Ознайомлення з умовами роботи, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями літнього оздоровчого табору.

2. Планування роботи загону на зміну.

3. Організаційно-педагогічна робота.

4. Проведення творчої виховної діяльності за різними напрямками виховної роботи (моральне, трудове, економічне, фізичне, гігієнічне, естетичне, громадянське).

5. Загартування організму дітей.

6. Дотримання правил техніки безпеки.

7. Організація дозвілля дітей.

8. Випуск стінгазети.

9. Індивідуальна робота.

10. Робота з батьками.

В процесі літньої педагогічної практики студенти повинні виконати такі види діяльності:

                - ознайомитися з умовами роботи оздоровчого табору, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями табору, планами виховної роботи;

                - дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, розпоряджень адміністрації оздоровчого табору, керівників практики;

                - слідкувати за дотриманням правил техніки безпеки, охорони праці;

                - вивчати специфіку прояву вікових та індивідуальних особливостей вихованців, стану їх здоров’я, умов життя вихованців;

                - організовувати колективну творчу діяльність (пізнавальну, трудову, спортивно-оздоровчу, естетичну, екологічну);

- сумлінно готуватися до проведення загально табірних справ, виховних годин в загоні;

- проводити санітарно-гігієнічну роботу та роботу з самообслуговування;

- проводити індивідуальну виховну роботу з дітьми та підлітками;

- вести педагогічний щоденник.

 

В процесі практики студенти повинні оволодіти такими вміннями:

- визначати мету і завдання оздоровчо-виховної роботи з дітьми та підлітками в таборі;

- складати план виховної роботи на табірну зміну і на кожний день з врахуванням інтересів та індивідуальних особливостей дітей;

- організувати самоуправління в колективі і спрямовувати його діяльність;

- створювати умови для розвитку самодіяльності, творчості дітей та підлітків;

- організовувати різні форми виховної роботи з школярами, поєднуючи колективну діяльність з індивідуальною;

- встановлювати педагогічно правильні стосунки з дітьми та підлітками, колегами;

- педагогічно усвідомлювати і аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності.

 

Функціональні обов’язки вихователя, помічника вихователя (вожатого) в оздоровчому таборі.

1. Скласти план роботи і дотримуватись його виконання.

2. Протягом всього періоду в таборі вести щоденник.

3. Щоденно організовувати і проводити виховні заходи, які забезпечують активний відпочинок дітей.

4. Регулярно підводити підсумки роботи і висвітлювати їх через газету.

5. Стежити за дотриманням чистоти і порядку на території табору.

6. Інструктувати дітей перед виходом за територію табору.

7. Негайно доповідати начальнику табору про всі випадки і грубі порушення в загонах.

8. Не допускати самовільних відлучень дітей за територію табору.

9. Вміти надати першу медичну допомогу.

10. Негайно повідомити лікаря про скарги дитини щодо поганого стану здоров’я.

11. Дотримуватись правил протипожежної безпеки.

12. Строго дотримуватись правил безпеки життя дітей під час купання, походів, екскурсій, спортивних змагань.

13. Брати участь у загальних табірних заходах.

14. Забезпечити правильне виконання режиму.

15. Складати плани і звіти, звітувати на педагогічній раді, аналізувати результати зміни.

16. Керуватись наказами і розпорядженнями керівника табору, педагогічної ради, чергового по оздоровчому табору.

 

Організація літньої педагогічної практики

 

В VI семестрі студенти спеціальностей 5.010102 „Початкове навчання”, 5.010103 „Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво” проходять літню педагогічну практику (4 тижні). Студенти розподіляються у літні табори різного типу (міські спортивно-оздоровчі у школах; оздоровчі, санаторні, профільні, табори відпочинку і праці, школи-табори, школи-центри міста та області). Право вибору оздоровчого табору в першу чергу надається студентам з гарною успішністю, активним в громадському житті. Особливістю організації літньої педагогічної практики є те, що викладачі циклової комісії шкільної  педагогіки і психології завчасно передбачають і планують спеціальну підготовку студентів до літньої педагогічної практики, яка полягає у проведенні інструктивно-методичних зборів; в організації в кабінеті педагогіки виставки методичної літератури; у визначенні об’єктів літньої практики і розподілі студентів у них; в підготовці наказу заступником директора з НВР коледжу про літню педагогічну практику.

Для успішного проходження студентами цього виду практики адміністрація коледжу постійно співпрацює з дитячими оздоровчими закладами, попередньо уклавши угоди з їх керівництвом. Угоди заключаються на початку інструктивно-методичний зборів студентів, що дає можливість вчасно розподілити студентів за місцями проходження практики та організовувати підготовку вожатих з врахуванням специфіки табору. Контроль за проходженням літньої практики здійснюють викладачі циклової комісії шкільної педагогіки та психології, методисти коледжу, які відвідують табори, спортивно-оздоровчі майданчики, де перебувають студенти на практиці, перевіряють документацію, консультують їх, надають методичну допомогу. По закінченню практики на основі записів у педагогічному щоденнику керівник практики виставляє студенту оцінку.

Підготовка до літньої педагогічної практики відбувається в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, на факультативі „Підготовка до літньої педагогічної практики”, а також в ході навчальної практики „Підготовка студентів до роботи з дітьми в літніх оздоровчих таборах” (36 год.). Студенти готують матеріал (наочність, посібники, розробки свят, розваг, ігор) і складають у папку-скарбничку, яку пред’являють під час допуску до проходження літньої педагогічної практики.

Допуск студентів до літньої педагогічної практики виставляється за умов, якщо:

- студенти систематично відвідували заняття факультативу,  навчальної практики з підготовки до роботи з дітьми в літніх оздоровчих таборах;

- пройшли інструктаж з техніки безпеки та з питань охорони життя і здоров’я;

- розробили 20 виховних заходів (папка-скарбничка);

- пройшли медичний огляд.

Після допуску студенти одержують направлення на педагогічну практику в літні оздоровчі табори, де працюють вихователями, педагогами-організаторами, вожатими, керівниками гуртків і секцій. Студенти, яким до моменту практики не виповнилось 18 років, виконують функції помічників вихователів.

В літніх таборах за кожним загоном закріплюється по два практиканти. Практикант разом з вожатим, вихователем планує всю роботу в загоні і за цим планом працює.

Протягом літньої педагогічної практики студенти беруть участь у виробничих нарадах, педагогічних радах, вивчають і аналізують досвід кращих вихователів, педагогів-організаторів, методистів, ведуть педагогічний щоденник; створюють умови для активного відпочинку, оздоровлення дітей і підлітків, участі їх у суспільно-корисній праці.

Після закінчення літньої педагогічної практики в оздоровчому таборі студенти здають керівникам практики таку документацію:

1. Щоденник педагогічної практики.

2. Характеристику з оцінкою за літню педагогічну практику, завірену підписом директора табору та печаткою закладу.

3. Письмовий звіт практиканта про роботу в оздоровчому таборі.

4. Методичні розробки двох виховних заходів (у надрукованому виглядів – 14 шрифт, 1,5 інтервал).

Підсумки літньої педагогічної практики підводяться на конференції з участю всіх студентів. керівників практики коледжу в вересні. Учасники конференції виступають з пропозиціями щодо вдосконалення організації виховної роботи, дозвілля для дітей влітку, підготовки та проведення літньої педагогічної практики.

Питання, які виносяться на обговорення в ході конференції:

- Які теоретичні знання, практичні вміння і навички, набуті в коледжі, допомогли Вам під час проходження літньої педагогічної практики в ЛОТ?

- Ваші пропозиції щодо покращення виховної роботи в ЛОТ?

1. Форми роботи з дітьми.

2. Стиль роботи адміністрації і творча атмосфера в колективі.

3. Матеріально-технічна база і умови функціонування в ЛОТ.

- Рекомендації щодо вдосконалення організації літньої педагогічної практики.

Можна провести бліцопитування „Назвати прізвища 3-х студентів, чий досвід заслуговує на увагу” (творчий педагог, яскрава особистість, ефективні результати, який допомагає визначити рейтинг найкращих серед майбутніх вчителів).

 

 

Керівництво педагогічної практикою в літніх оздоровчих таборах

 

Керівники практики коледжу (викладачі циклової комісії шкільної педагогіки та психології) та керівники практики оздоровчого табору (директори заміських оздоровчих таборів, старші вихователі, вожаті, педагоги-організатори) здійснюють методичне керівництво і контроль за літньою педагогічною практикою студентів. 

 

Обов’язки директора оздоровчого табору (школи):

- забезпечує необхідні умови для успішного проведення практики і здійснює загальне керівництво нею;

- проводить інструктаж працівників, які залучаються до роботи з практикантами;

- здійснює контроль і методичне керівництво педагогічною практикою;

- несе відповідальність спільно з керівником практики в таборі за дотриманням студентами правил техніки безпеки.

 

Обов’язки керівника практики оздоровчого табору (директори заміських оздоровчих таборів, старші вихователі, вожаті, педагоги-організатори):

- проводить інструктаж студентам-практикантам щодо організації виховної роботи з дітьми;

- контролює роботу студентів;

- відвідує заходи практикантів і бере участь в їх обговоренні;

- здійснює методичну допомогу студентам при виконанні ними індивідуальних завдань;

- оцінює результати виконання практикантами програми практики;

- складає характеристику на студента-практиканта;

- бере участь у підсумковій конференції.

Оцінюючи роботу студентів на педагогічній практиці, керівники практики оздоровчого табору повинні проаналізувати його діяльність за такими напрямками:

1. Наявність і якість документації (звіт, щоденник з аналізом роботи кожного дня, розробки двох залікових виховних заходів).

2. Дотримання режиму дня

3. Відповідність роботи плану.

4. Участь у підготовці та проведенні загально табірних справ.

5. Оформлення майданчика, робочого кутка.

6. Випуск стінної газети.

7. Підхід практиканта до дітей, вміння зацікавити дитячий колектив.

8. Дотримання правил охорони життя і здоров’я дітей.

9. Дисциплінованість практиканта, ставлення до роботи.

Обов’язки керівника практики коледжу:

- здійснює інструктаж працівників, які залучаються до роботи з практикантами;

- спостерігає роботу практикантів, аналізує і оцінює її;

- перевіряє документацію практики в день приїзду студентів на навчання;

- бере участь у підсумковій конференції.

 

Після закінчення літньої педагогічної практики керівник практики коледжу складає звіт за формою:

 

Звіт

керівника _______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

про організацію контролю за педагогічною практикою студентів ________ курсу

спеціальність „Початкове навчання

 

1. В яких таборах і загонах проводилася літня педагогічна практика, на яких посадах.

2. Зведена відомість оцінок студента за літню педагогічну практику:

„5” –

„4” –

„3” –

„2” –

3. Умови роботи.

4. Які цікаві форми роботи проводилися в загоні.

5. Характеристика підготовки студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах.

6. Вміння планувати роботу з дітьми, ведення календарного плану, облік роботи.

7. Дисциплінованість практиканта, його ставлення до роботи.

8. Недоліки, помилки, виявлені в ході літньої педагогічної практики.

9. Якість ведення звітної документації.

10. Висновки і побажання.

 

Критерії оцінки роботи студентів в період літньої практики

 

„5” ставиться студенту, який вчасно і на високому рівні виконав завдання літньої педагогічної практики, ефективно досягнув висунутою мети, що визначені програмою практики; виявив організаторські, комунікативні вміння; проявив у роботі самостійність, ініціативність, творчість, педагогічний такт при проведенні виховної роботи з дітьми у таборі.

„4” ставиться студенту, який виконав програму літньої педагогічної практики, проявив ініціативу в роботі, однак допускав незначні помилки при проведенні окремих форм виховної роботи.

„3” ставиться студенту, який виконав програму практики, однак не проявив достатніх знань психолого-педагогічної теорії, методики колективного творчого виховання і вміння застосовувати їх, допускав помилки при проведенні виховних заходів, не враховував в достатній мірі вікові та індивідуальні особливості учнів, інтереси дітей.

„2” ставиться студенту, який повністю не виконав програми літньої педагогічної практики в літньому оздоровчому таборі.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Звітна документація за результатами

літньої педагогічної практики

 

Звітна документація за результатами літньої педагогічної практики

 

                По закінченню літньої педагогічної практики  практиканти здають керівникам практики коледжу таку звітну документацію:

                1. Письмовий звіт про проходження літньої педагогічної практики (надрукований – 14 шрифт, 1,5 інтервал), завірений печаткою і підписом директора табору чи школи.

                2. Щоденник педагогічної практики.

                3. Характеристику з оцінкою (на посаді вожатого, помічника вихователя, завірену печаткою і підписом директора табору чи школи).

4. Конспекти 2-х виховних залікових заходів (надруковані – 14 шрифт, 1,5 інтервал).

 

Педагогічний щоденник

 

                Педагогічний щоденник є офіційним документом – звітом діяльності студентів у таборі та контрольним документом, за яким керівники педагогічної практики мають простежити хід літньої педагогічної практики.

                В щоденнику кожен студент-практикант планує роботу в загоні, фіксує спостереження та аналіз діяльності. Педагогічний щоденник заповнюється щодня, завжди знаходиться у студента і перевіряється керівником практики оздоровчого табору протягом літньої педагогічної практики. Відсутність щоденника розглядається як порушення навчально-виробничої дисципліни.

Педагогічний щоденник краще вести в загальному зошиті або в спеціальному альбомі. Його основу становлять щоденні записи, які будуються у відповідності з періодом змін (організаційний, основний, заключний).

Для чіткої самоорганізації, планування і аналізу роботи пропонуємо орієнтовний зразок форми щоденника літньої педагогічної практики.

 

Щоденник

літньої педагогічної практики

студентки-практикантки _______ курсу

спеціальність 5.010102 „Початкове навчання”

Запорізького педагогічного коледжу

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Червень 2008р.

2 сторінка

 

Назва табору, його адреса ______________________________

 

Директор табору ______________________________________

                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Вихователь __________________________________________

                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Загін ___________________________________________

                                                               (назва)

 

Зміна __________________________________________

 

 

3-6 сторінка

Відомості про дітей загону

 

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Школа, клас

Домашня адреса

Відомості про батьків

Улюблені заняття, захоплення

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 сторінки

 

                Режим дня

                Загонова пісня

Девіз та інші матеріали, які були ритуальними в загоні

 

10-11 сторінки

План-сітка загонових справ на І зміну

1 червня

Заїзд. Екскурсія по табору. Знайомства в загоні

2 червня

Труд. десант. Знайомство з колективом вожатих. Дискотека

3 червня

Збори по плануванню. Вечір-гра „Два кораблі”

4 червня

Відкриття табірної зміни. Кінофільм

5 червня

Робота кружків. Відкриття малих олімпійських ігор

6 червня

Спортивні змагання. Конкурс „Смачного!”

7 червня

Спортивні змагання

8 червня

Спортивні змагання. Вечір туристської пісні

9 червня

Підготовка до конкурсу акторської майстерності. Дискотека

10 червня

Вікторина „Що? Де? Коли?”

11 червня

Конкурс акторської майстерності. Кінофільм

12 червня

Спортивні змагання. Підготовка до свята іменинників

13 червня

День іменинників. Веселий ярмарок. Інсценування казки

14 червня

Веселі старти. Конкурси

15 червня

Свято Нептуна. Дискотека

16 червня

Спортивні змагання. Українські вечорниці

17 червня

Спортивна гра на місцевості „Пакет”

18 червня

Свято „Подорож в країну Ввічливості”. Кінофільм

19 червня

Закриття малих олімпійських ігор. Підсумкові вогники в загонах

20 червня

Лінійка закриття табірної зміни. Вогнища „Прощавай, табір”

21 червня

Від’їзд

 

Далі вміщується щоденний облік роботи, який можна вести за такою орієнтовною формою:

 

Дата і час роботи

План роботи на день

Психолого-педагогічний аналіз робочого дня

 

 

 

 

                Аналіз робочого дня описується за схемою:

  1. Які виховні цілі та педагогічні завдання були висунуті?
  2. Що було проведено протягом дня в загоні (КТС, трудові завдання, екскурсії, рухливі ігри)?
  3. Які емоційні стани переважали у дітей протягом дня?
  4. Як діти ставились до проведення конкретної справи, як готувалися, яку брали участь (хто був лідером, хто пасивним, які міжособистісні стосунки складалися між дітьми), яке враження залишилося після проведення справи?
  5. Чи були досягнуті висунуті цілі на день?
  6. Висновки.

 

Пам’ятка щодо ведення педагогічного щоденника

1. У щоденнику відображайте навчальну, виховну, суспільно-громадську діяльність, яку ви проводите в ході літньої педагогічної практики в таборі.

2. Записуючи психолого-педагогічні рекомендації і спостереження за день, не констатуйте всіх фактів і подій дня, що відбувалися, намагайтесь обрати найголовніше з виховної роботи.

3. Намагайтеся вести спостереження згідно з планом виховної роботи (план-сітка).

4. Записи у щоденнику ведіть чітко і охайно.

5. Щоденник повинен бути завжди біля вас з метою контролю і перевірки методистами, керівниками практики оздоровчого табору.

6. Відсутність щоденника, несвоєчасний запис розглядаються як порушення дисципліни.

 

 

 

Орієнтовна схема звіту

 

                Звіт про літню педагогічну практику складається студентом і друкується (14 шрифт, 1,5 інтервал). Він затверджується підписом керівника та печаткою оздоровчого табору або школи.

 

Орієнтовний зразок написання звіту

 

Титульна сторінка

 

 

Звіт

про літню педагогічну практику

в оздоровчому таборі „Маяк”

студентки _______ курсу

 спеціальність 5.010102 „Початкове навчання”

Запорізького педагогічного коледжу

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Схема звіту

 

1. В якому оздоровчому таборі і ким працював, час перебування в таборі.

2. Умови роботи в оздоровчому таборі.

3. Зміст проведеної роботи:

- перші дні в таборі, зустріч дітей, планування роботи, підготовка до свята відкриття табірної зміни та участь практиканта в ньому; перші враження і труднощі в роботі;

- екскурсії, походи і подорожі, натуралістична і краєзнавча робота, участь практиканта в ній;

- оздоровча і фізкультурно-спортивна робота (змагання, ігри, свята), участь практиканта при проведенні цих заходів;

- екологічна робота;

- робота гуртків.

4. Короткий аналіз своєї роботи:

- чого навчився на практиці (яких знань, умінь і навичок набуто);

- які взаємини склалися з дітьми в загоні, з педагогічним колективом;

- як змінилися особистісні якості практиканта;

- що допомагало Вам у роботі з дітьми;

- яких знань, вмінь і навичок не вистачало Вам у роботі з дітьми;

- які виявлено труднощі та прогалини у підготовці до роботи з дітьми в літньому таборі.

5. Висновки і пропозиції щодо вдосконалення організації педагогічної практики в оздоровчому таборі та підготовки до неї.

 

Зразок написання звіту про проходження літньої педагогічної практики

 

 

 

Звіт

про літню педагогічну практику

студентки ______ курсу

спеціальність 5.010102 „Початкове навчання”

Запорізького педагогічного коледжу

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

                Літню педагогічну практику проходила в оздоровчому таборі „Маяк” при Запорізькій загальноосвітній школі № 24. Директор табору, педагог-організатор створили необхідні умови для проходження практики та активного фізичного і творчого відпочинку дітей.

                Після закінчення табірної зміни у багатьох школярів виникло бажання повернутися у табір, знову зібратися дружним загоном і ще раз пережити все від початку до кінця.

Школа забезпечила нас наявністю спортивного інвентарю, сільськогосподарських знарядь праці та інших матеріалів, необхідних для різних видів діяльності. Спортивний та актовий зали школи – укомплектовані, що створило гарні умови праці для проведення спортивно-оздоровчих розваг, ігор та різних колективно-творчих, цікавих справ, а також масових свят, концертів, конкурсів, вікторин... Навколо школи чисто, свіжо та зелено, оскільки красу створюють гарні, акуратні газони. Класи достатньо обладнані технічними засобами навчання, наочними посібниками та методичною літературою.

Без сумніву, табір залишив приємні спогади у хлопчиків і дівчаток, які оздоровлювалися тут. Бо кожен з них брав участь у заходах, якими були заповнені неповторні літні будні. Конкурси, вікторини, спортивні змагання, розважальні програми формують у дітей прагнення до перемоги, знань, зміцнюють почуття дружби та виховують почуття справедливості. Екскурсії в природу виховують у дітей почуття любові до всього живого, бережливого ставлення до всього, що їх оточує. Трудові десанти на території табору розвивають вміння та навички праці, виховують повагу до людей праці, вчать доводити розпочату справу до кінця. Діти вчаться працювати самостійно, прагнуть досягти чогось власними силами.

Проводила я і природоохоронну роботу, ознайомила дітей з операціями „Джерельце”, „Мурашник”, „Зелене вбрання Батьківщини”, а також з діяльністю організацій „зеленого” та „голубого патрулів”. Грали ми в різні ігри наших зарубіжних друзів, які живуть у різних куточках Землі. Багато було конкурсів: „Кохання з першого погляду”, „Лицарський турнір”, „Конкурс малюнків на асфальті”, „Я а майбутньому”, „Веселі старти” та багато інших. Свої інтелектуальні здібності діти представили на інтелектуальних іграх „Щасливий випадок”, „Брейн-ринг”. Проводили ми і економічний день в таборі, екскурсію в магазин „Чи вмію я сам купувати що-небудь?”. Вдало, гарно, цікаво вдалося провести і залікові заняття „Міс табору”, а також конкурсно-розважальну програму „Ми – туристи”, в ході якої юні туристи отримали навички підготовки до змагань, навчилися орієнтуватися на місцевості, долати природні перешкоди на шляху, а головне – гарно проводити вечори відпочинку. Організували та готували діти для своїх батьків святкові обіди власними руками, а також свято-концерт „Чого я навчився в таборі?”. Всі свої враження, спогади захоплення діти фіксували об’єктивом фотоапарата, разом ми виготовили альбом „Наше літо-2008” з фотографіями, враженнями, а також спогадами дітей, який подарували школі.

Отже, я намагалася проводити різноманітні заходи, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей, їхні можливості, нахили, інтереси, здібності, а також всі напрями виховання, щоб формувати всебічно-розвинену, гармонічну особистість дитини – маленької Людини. Адже характерною особливістю дітей мого загону є: емоційність і допитливість, прагнення перевірити, випродувати свої сили, спритність, бажання фантазувати, відкривати таємниці і прагнути до чогось незвичайного, далекого, прекрасного. Саме літня пора і є періодом зміцнення здоров’я дітей, фізичного загартування, духовного збагачення, випробування своїх сил у праці, поході, активного фізичного відпочинку, часом яскравих вражень, самодіяльності, творчості, активного пізнання природи, друзів, себе!

Все це я намагалася реалізувати у своїй роботі в ході літньої педагогічної практики. Вивчаючи психологію, педагогіку, різні методики, а також, маючи невеликий поки що досвід практики у школі з дітьми і у таборі, я зробила для себе висновок: „Як важливо багато знати та уміти, щоб життя дитини зробити легшим та цікавішим”. За всі розмаїття заходів, змістовну роботу, наявний досвід роботи з дітьми, я щиро вдячна викладачам Запорізького педагогічного коледжу. Я дуже рада, що випродувала свої сили у ролі педагога-організатора, вожатого. Висновок напрошується сам: якщо педагоги-організатори, класні керівники, вчителі творчо підходять до проведення дозвілля дітей, глибоко опрацьовують зміст нових форм організації навчального процесу та цікавих КТС, добре володіють методикою організації різних заходів – вони на правильному шляху до маленьких сердець своїх вихованців, до великою країни, що зветься „Дитинство”.

Дата написання звіту

 

Прізвище, ім’я, по батькові

та підпис керівника літньої

педагогічної практики у таборі

 

Печатка закладу                                                              Прізвище, ім’я, по батькові

та підпис директора табору 

 

 

Схема написання характеристики на студента-практиканта

 

                Керівник практики літнього оздоровчого табору складає характеристику на студента-практиканта в індивідуальному плані студента (за схемою). Характеристика обов’язково завіряється печаткою закладу і підписом директора.

 

Орієнтовна схема написання характеристики на студента-практиканта

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові студента. Назва табору, в якому проходив літню педагогічну практику, дата. 

2. Знання практикантом методів і форм роботи з дітьми, уміння реалізувати їх у практичній діяльності.

3. Вміння планувати роботу. Виконання складеного плану виховної роботи.

4. Підхід до дітей, вміння організувати і зацікавити дитячий колектив.

5. Рівень виконання завдань виховної роботи в загоні.

6. Забезпечення дисципліни у загоні та охорони здоров’я і життєдіяльності дітей.

7. Життєва позиція практиканта, його дисциплінованість, ставлення до праці.

8. Позитивні сторони і основні прогалини в педагогічній підготовці практиканта.

9. Побажання, рекомендації, поради для студента-практиканта.

10. Загальна оцінка за літню педагогічну практику („5”, „4”, „3”, „2”).

 

Зразок написання характеристики

 

 

Характеристика студентки-практикантки

______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

за проходження літньої педагогічної практики

 

 

                Місце практики – оздоровчий табір „Маяк” при Запорізькій загальноосвітній школі  № 24.

                За період практики (01.06 – 21.06.2006р.) студентка проявила себе як вмілий педагог-організатор дитячого колективу. Маючи міцні знання з педагогіки, психології, фахових методик, студентка вміло і творчо підходила до організації дозвілля дітей, добре опрацьовувала зміст нових і цікавих колективних творчих справ, володіла методикою їх підготовки та проведення. Вона сформувала дітей, їхні здібності, нахили, можливості, інтереси. В ході літньої практики студентка здійснювала всі завдання виховання з метою формування всебічно розвиненої гармонійної особистості дитини.

                Практика свідчить про велике розмаїття заходів, змістовність знань студентки, наявний досвід роботи з дітьми, про любов до професії педагога. Студентка вдало і цікаво провела залікові заняття „Міс табору”, конкурсно-розважальну програму „Ми – туристи”. Значну увагу приділяла здійсненню природоохоронної діяльності, а також проведенню бесід на моральну та громадянську тематику.

                Із старшими колегами ввічлива, комунікативні, до себе – вимоглива, акуратна, відповідальна, володіє почуттям педагогічного такту, моральними якостями, артистичними здібностями.

                Оцінка за педагогічну практику – „відмінно”.

 

 

 

Печатка закладу                                                              Підпис керівника _______________