Педагогічна практика

„Пробні уроки та заняття в школі”

 

Мета, завдання та зміст педагогічної практики

„Пробні уроки та заняття в школі”

 

Педагогічна практика „Пробні уроки та заняття в школі” проводиться після практики з позакласної виховної роботи і є етапом безпосередньої підготовки студентів педагогічних училищ, коледжів, інститутів до здійснення навчально-виховної діяльності учителя початкових класів. Практика проводиться у 6 і 7 семестрах в період теоретичного навчання (один день на тиждень) після вивчення або паралельно з вивченням теорії навчання та фахових методик.

Метою педагогічної практики „Пробні уроки та заняття” є вироблення в практикантів професійних умінь і навичок організації навчально-виховного процесу на уроці; формування в студентів особистісної готовності до роботи вчителем початкових класів та вмінь організовувати і проводити навчальну і виховну роботу з молодшими школярами.

Основними завданнями практики є:

- виховання особистісно-мотиваційної готовності студентів до роботи вчителя початкових класів;

- формування вмінь і навичок спостерігати навчально-виховний процес та аналізувати його результати;

- вивчення практикантами змісту і системи планування навчальної роботи учителя початкової школи;

- вироблення практичних професійних умінь і навичок організації та здійснення навчально-виховної роботи з учнями;

- навчання студентів творчому застосуванню на практиці знань, отриманих при вивченні психолого-педагогічних дисциплін і фахових методик;

- оволодіння студентами методами, прийомами і засобами проведення уроків, занять, а також навичками керівництва пізнавальною діяльністю школярів відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей.

 

Зміст педагогічної практики

В процесі проходження практики студенти повинні виконати такі види діяльності в початкових класах:

1. Ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу в початковій школі, з роботою досвідчених учителів.

2. Написання конспектів пробних уроків і позакласних занять.

3. Проведення пробних уроків і позакласних занять (всього 18).

4. Спостереження та аналіз пробних уроків, занять практикантів підгрупи.

5. Ведення документації практики.

6. Виготовлення наочності, дидактичного матеріалу.

7. Вивчення вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів.

8. Індивідуальна робота.

 

В ході педагогічної практики „Пробні уроки та заняття в школі” студенти повинні оволодіти такими вміннями:

- планувати уроки і позакласні заняття з предметів, розробляти конспекти уроків, позакласних виховних занять;

- працювати з методичною літературою, шкільними підручниками і програмами, творчо осмислювати матеріал, добирати наочні посібники до уроків та занять;

- добирати найбільш ефективні форми, методи та прийоми проведення уроків і позакласних занять з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил у класі;

- здійснювати самоаналіз та самооцінку результатів власної діяльності, а також аналізувати пробні уроки і заняття інших практикантів своєї групи, записуючи спостереження та аналіз в щоденник з практики;

- готувати дидактичне обладнання до уроків і виховних заходів.

Обов’язкові результати практики:

1. Вміти планувати уроки і позакласні заняття з різних предметів.

2. Проводити уроки, позакласні заняття різних типів з різних предметів.

3. Використовувати найбільш ефективні методи, форми і прийоми навчання.

4. Враховувати особливості фізичного і психічного розвитку школярів при виборі форм і методів роботи на уроках.

5. Грамотно записувати дані спостережень у щоденнику, аналізувати їх.

6. Організовувати учнів, створювати робочу атмосферу, підтримувати інтерес і свідому дисципліну молодших школярів.

7. Проявляти винахідливість, педагогічний такт в різних педагогічних ситуаціях.

8. Проводити індивідуальну та диференційовану роботу.

 

Студенти  4 А, Б, В, Г, 3-Є сп. «Початкова освіта», 4 курсу сп. «Образотворче мистецтво» проходять практику пробних уроків і занять в базових школах Хортицького району- ЗОШ № 9, № 24, №45, № 91, № 92. На педагогічній практиці студенти  ствердили себе як справдішні вчителі, вони проводили уроки української мови і читання, російської мови і читання, математики, образотворчого мистецтва, фізичної культури, трудового навчання, виховні години.